Om oss

FFV bidrar til reduksjon av våtromsskader i Norge

«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

 • bruk og oppdatering/videreutvikling av Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
 • bedre materialdokumentasjonen
 • registrering av produkter og utstyr
 • utdanning av prosjekterende, utførende og kontrollerende ledd
 • stimulering av forsknings- og utviklingsarbeid
 • og bred informasjonsvirksomhet

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Normen utgis i elektronisk versjon som oppdateres 2 ganger i året.

Medlemsskap i Fagrådet for våtrom

Fagrådet er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, grupperinger og bedrifter. Medlemmene betaler kontingent fastsatt av generalforsamlingen. Medlemmer har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.

Styret godkjenner medlemskap. Søknad om medlemsskap sendes FFV v/daglig leder.

Fagrådet har følgende medlemmer:
8.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
9.png
1.png
7.png
11.png
Tekna_logo_Horisontal_Turkis_RGB.svg
nml logo svart.png
Vedtekter for Fagrådet for våtrom
Formål (§ 1)

Fagrådet for våtrom (heretter forkortet FFV) er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader ved å:

 • sørge for at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er operativ og ajourført
 • drive utdannings- og informasjonsvirksomhet
 • være et forum for erfaringsutveksling og initiere samarbeid mellom ulike fagmiljøer
 • påvirke forskrifter og standarder aktivt
 • bidra til nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid, nyttiggjøre seg disse resultatene og spre dem
Medlemskap (§ 2)

FFV er en medlemsorganisasjon for organisasjoner og grupperinger. Medlemmene betaler kontingent fastsatt av generalforsamlingen. Medlemmer har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Styret godkjenner medlemskap.

Organisasjon (§ 3)

131 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighet i FFV. Generalforsamlingen består av en representant for hvert medlem.

Ordinær generalforsamling avholdes en gang i året innen utgangen av mai måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Forslag til vedtak må leveres skriftlig minst fire uker før generalforsamlingen. Vedtektsendringer kan gjøres av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

Generalforsamlingen tar beslutninger vedrørende:

 • årsberetning
 • regnskap
 • handlingsplan
 • fastsetting av kontingent
 • innsendte forslag
 • valg

Styret legger fram budsjettet for generalforsamlingen til orientering. Innkalling med sakspapirer sendes ut minst tre uker før generalforsamlingen.

132 Valgkomite

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til leder og øvrige styremedlemmer i Fagrådet for våtrom. Generalforsamlingen oppnevner valgkomite med tre medlemmer for to år om gangen.

133 Styret

Styret skal utføre oppgavene som er fastsatt i FFV`s vedtekter og handlingsplan. Styret legger fram årsberetning og revidert regnskap og utarbeider forslag til handlingsplan.

Styret skal bestå av seks personer med representanter fra:

 • rådgivere/prosjekterende, én representant
 • utførende, to representanter
 • material- og utstyrsleverandørene, to representanter
 • øvrige medlemmer, én representant

Styremedlemmer med personlige vararepresentanter velges for to år av gangen, men slik at tre medlemmer er på valg hvert år. Generalforsamlingen velger styreleder for et år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

134 Administrasjon

Styret oppretter en administrasjon for virksomheten og gir retningslinjer om hvordan arbeidet skal utøves, utferdiger instrukser og inngår nødvendige avtaler.

Administrasjonen står for det administrative arbeidet og utfører de oppgavene styret beslutter.

135 Utvalg

FFV oppnevner utvalg etter behov, og utvalgs-medlemmene oppnevnes av styret. Utvalgene får sine oppgaver av styrt.

Utmeldelse (§ 4)

Medlemskap kan sies opp med én måneds skriftlig varsel for opphør ved utgangen av året. Utmeldt medlem har ikke krav på å få tilbakebetalt medlemskontingent.

Eksklusjon (§ 5)

Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som ikke innen tre måneder etter forfall har betalt skyldig kontingent.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall beslutte å ekskludere et medlem som handler i strid med vedtektene.

Oppløsning av FFV (§ 6)

FFV kan oppløses hvis det på generalforsamlingen treffes beslutning om dette med minst 2/3 flertall. Oppløsningen skal i så fall skje innen årets utgang.

Generalforsamlingen må da avgjøre hvordan forpliktelser skal videreføres og hvordan eventuelle aktiva og rettigheter skal fordeles.

Ikrafttreden (§ 7)

Vedtektene erstatter Samarbeidsavtale for FFV av 27. oktober 1992.
Vedtektene er godkjent på generalforsamling i FFV 6. mars 1995 og trer i kraft umiddelbart.
Endringer i pkt. 12 og 133 er godkjent av generalforsamlingen 13. mars 1997.
Endringer i pkt. 13 er godkjent av generalforsamlingen 24. april 2002.
Endringer i pkt. 136 er godkjent av generalforsamlingen 8. april 2003.
Endringer i pkt. 131 er godkjent av generalforsamlingen 20. april 2006.
Endringer i pkt 131, 133, 135 og 136 (strøket) er godkjent av generalforsamlingen 22. april 2008.
Endringer i § 2 er godkjent av generalforsamlingen den 14. mai 2009.
Endringer i §3 pkt 133 er godkjent av generalforsamlingen den 23. mai 2011
Endringer i §3 pkt 132 er godkjent av generalforsamlingen den 20. mai 2015
Endringer i §3 pkt. 132 a, krav om internkontroll utgår, godkjent av generalforsamlingen den 21.mai 2019

Ønsker du å komme i kontakt med oss?