Lover og regler

Lover og regler

Lenke til Direktoratet for byggkvalitet: https://dibk.no/

Her kan du studere Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (TEK, SAK og DOK)

Hva sier BYGGTEKNISK FORSKRIFT - (TEK) om våtrom?
 • Byggteknisk forskrift (TEK) setter minimumskrav til forsvarlig bygging, og gjelder i utgangspunktet alle arbeider/tiltak, uansett om arbeidene er søknadspliktige eller ikke.
  Det er tillatt – og ofte klokt – å bygge bedre enn minimumskravene.

 • For arbeider på eksisterende byggverk gjelder TEK så langt det ligger til rette for. Resultatet av arbeidene skal aldri bli dårligere enn det (regelverket) var – på det tidspunktet det ble bygget nytt.

 • Kravene i TEK 17 - § 13-15 omhandler våtrom spesielt:

  (1) 
  Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

  (2) 
  I våtrom skal følgende minst være oppfylt:

  a) Rommet skal ha sluk.
  b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
  c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
  d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.

 • Hvilke konkrete løsninger som velges for å innfri funksjonskravene i forskriften kan variere. Byggteknisk forskrift kapittel 2 sier at det kan velges løsninger fra veiledningen til forskriften (preaksepterte ytelser), løsninger fra Norsk Standard (NS) eller veldokumenterte bransjeløsninger som Byggebransjens våtromsnorm eller SINTEF Byggforsk-serien.
  Velges andre løsninger skal disse ha skriftlig dokumentasjon som bekrefter at forskriftens krav er oppfylt.

 • I tillegg stilles det krav til nødvendig planlegging og prosjektering, også kalt «tilstrekkelig produksjonsunderlag».

 • Det skal dokumenteres at utførelsen og valgte produkter er i samsvar med produksjonsunderlaget.

 • Det skal leveres FDV-dokumentasjon. Omfang vil kunne variere.
Hva sier BYGGESAKSFORSKRIFTEN - (SAK) om våtrom?
 • Byggesaksforskriften handler i hovedsak om saksbehandling, ansvarsplassering og uavhengig kontroll ved gjennomføring av søknadspliktige tiltak. Forskriften inneholder også regler om sentral godkjenning og krav til bedriftenes kvalitetssystemer.

 • Oppussing / rehabilitering av våtrom er i seg selv ikke søknadspliktig. Søknadsplikten gjelder i hovedsak nybygg, når brannskille brytes, når det «tukles» med bærende konstruksjoner, ved bruksendring eller ved fasadeendring.

 • Når våtrom er søknadspliktig skal det også gjennomføres en uavhengig kontroll av fuktsikkerheten i våtrommet.

 • Fritidsboliger er søknadspliktige. Uavhengig kontroll av våtrom i fritidsboliger gjelder i de tilfeller der det er mer enn én bo-enhet.

 • Uavhengig kontroll våtrom skal gjennomføres av en nøytral tredje-part.
Hva sier FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON AV BYGGEVARER - (DOK)?
 • Denne forskriften omhandler regler for dokumentasjon og omsetning av byggevarer, og gjelder uavhengig av om de benyttes i våtrom eller andre steder i tiltaket (byggesaken).

 • Byggevarer som benyttes skal ha dokumenterte egenskaper som bekrefter at de egnet til formålet. Gjelder for alle tiltak, søknadspliktig eller ikke.

 • Egenskapene og egnethet kan dokumenteres gjennom en SINTEF-teknisk Godkjenning eller Produktsertifikat, se https://www.sintefcertification.no/ eller tilsvarende fra en annen akkreditert instans innen EU. For varer som ikke er CE-merket gjelder egne krav til dokumentasjon. Vær oppmerksom på at for en del byggevarer stilles det særlige norske krav, eksempelvis klimatekniske krav, brannkrav og miljøkrav. Godkjenninger utarbeidet eller verifisert i Norge tilfredsstiller disse kravene.

 • Dokumentasjonen, inklusive monteringsanvisninger, skal være på norsk eller annet skandinavisk språk.
Litt fra LOV OM HÅNDVERKERTJENESTER og BUSTADOPPFØRINGSLOVA

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43

 • Håndverkeren (tjenesteyteren) skal ivareta kundens (forbrukerens) interesser
  med tilbørlig omsorg.

 • Håndverkeren har plikt til både å fraråde og veilede kunden.

 • Arbeidene skal være fagmessig utført

 • Ved feil/mangler skal håndverkeren rette opp - uten vesentlig ulempe for kunden.
Ønsker du å komme i kontakt med oss?