Faq

Faq

1. Spørsmål: Kan FFV godkjenne utenlandsk Fag- / svennebrev som grunnlag for sertifiseringskurs i BVN?

Svar: I utgangspunktet ikke. Utenlandsk fagutdanning avviker ofte mye fra den norske, grunnet svært forskjellig bygge-skikk og kultur. Se også utdrag fra NOKUT’s kurshefte om «Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge». Ifølge siste nytt fra NOKUT kan de nå godkjenne fag/svennebrev fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. 

FFV gjør unntak for de nordiske landene som har en fagutdanning og byggeskikk som anses sammenfallende med den norske.

2. Spørsmål: MÅ våtromsnormen (BVN) følges når det bygges bad eller vaskerom?

Svar: Nei. Våtromsnormen er frivillig å benytte, er ikke forskriftskrav. Men dersom våtromsnormen benyttes er man sikker på at forskriftskravene oppfylles på en god måte.

3. Spørsmål: Når det er sluk i gulvet, er rommet da automatisk definert som et våtrom?

Svar: Nei. Definisjonen på våtrom følger av Byggteknisk forskrift: «Med våtrom menes dusjrom, baderom og vaskerom»

4. Spørsmål: Må det alltid være fall til sluket i et våtrom?

Svar: Ja – for de områdene av gulvet som utsettes for vann i brukssituasjonen
(typisk dusjing) skal det alltid være fall som sikrer at dette vannet renner til sluket. I tillegg skal eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. Dette medfører at det i de fleste tilfeller må være fall til sluk på hele gulvet. Overordnet gjelder at dusjvann og eventuelt lekkasjevann ikke skal renne ut av våtrommet og forårsake vannskader.

5. Spørsmål: Kan jeg bruke maling på veggene i badet?

Svar: Ja, det er utviklet egne godkjente malingssystemer spesielt til bruk i våtrom. Vær nøye med å bruke systemet slik produsenten beskriver.

6. Spørsmål: Kan jeg benytte skipsparkett på badegulvet?

Svar: FFV kjenner ikke til noen skipsparkett som er godkjent for dette formålet. Slike produkter må ha en godkjenning som dokumenterer at materialet er egnet til slik bruk
i norske byggverk. Typiske krav er at materialet ikke skal inneholder helsefarlige stoffer, det skal være lett å holde rent, tåle varierende fukt- og temperaturbelastninger, være sklisikkert mm.

7. Spørsmål: Kan Fagrådet for våtrom komme og kontrollere badet mitt?

Svar: Nei, FFV tar ikke slike oppdrag. Vi anbefaler å ta kontakt med en takst-bedrift som har god kompetanse innen våtrom. Søk gjerne på vår hjemmeside, under «Godkjent våtromsbedrift – takst».

8. Spørsmål: Kan jeg som privatperson bygge badet mitt selv?

Svar: For å oppnå riktig kvalitet må alle som skal bygge våtrom ha nødvendig kompetanse for de arbeidene som skal utføres. I tillegg skal det som er gjort dokumenteres, slik dokumentasjon er vanlig at etterspørres når boenheten skal selges. Plan- og bygningsloven setter krav til at det benyttes fagkyndig personell for oppføring, reparasjon og vedlikehold av tekniske installasjoner.

9. Spørsmål: Hva slags dokumentasjon skal leveres for et nybygget våtrom?

Svar: Det vil variere, etter hva som er utført. For et komplett våtrom har FFV laget en anbefaling for hva slik dokumentasjon bør inneholde. Se under menypunktet «Forbruker», undermeny «sluttdokumentasjon».

10. Spørsmål: Hvor finner jeg krav og regler om våtrom?

Svar: De finnes i Byggteknisk forskrift TEK10 §13-20 / TEK17 §13-15. (Byggteknisk forskrift TEK17)

11. Spørsmål: Når blir et rom definert som vaskerom?

Svar: FFV tolker TEK dithen at dersom rommet har sluk og er tiltenkt/utstyrt med funksjoner som et vaskerom (vaskekar/vaskemaskin) er det et vaskerom.

12. Spørsmål: Er det krav til Uavhengig kontroll (UK) av kjøkken?

Svar: Nei. Kjøkken er ikke definert som våtrom i TEK, og utløser ikke krav om UK. Fuktbelastningen som oppstår med regelmessig vannsøl og kondens/vanndamp er en annen. Men på et kjøkken er det mange mulige lekkasjepunkter, så TEKs krav til lekkasjesikring skal selvfølgelig være ivaretatt.

13. Spørsmål: Når er det krav til Uavhengig kontroll (UK) av våtrom?

Svar: Kravene til UK står i Saksforskriften (SAK), og utløses når tiltaket (byggeprosjektet) er søknadspliktig. Det skal kontrolleres at TEKs krav til fuktsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom sjekk av rutiner, prosjektering og utførelse.

14. Spørsmål: Er det noen forskjell på «Godkjent våtromsbedrift» og «Sentralgodkjenning for ansvarsrett»?

Svar: Ja, det er det.
«Godkjent våtromsbedrift»-ordningen er privatrettslig, og dokumenterer at bedriften har gode kunnskaper i bruk av Byggebransjens våtromsnorm og har riktig kompetanse til å bygge gode våtrom.
«Sentralgodkjenning for ansvarsrett» er en ordning som driftes av det offentlige, gjennom Direktoratet for byggkvalitet. Denne ordningen dokumenterer at bedrifter har tilstrekkelig kompetanse innen tildelte ansvars- og arbeidsområder. Ordningen er spesielt tilrettelagt for bruk i søknadspliktige tiltak, men kan også benyttes som dokumentasjon av kompetanse i byggesaker uten søknadsplikt. 

15. Spørsmål: Hva er definisjonen på et våtrom?

Svar: Med våtrom i bolig menes bad, dusjrom og vaskerom. Ref. TEK17, §13-15 Veiledningen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?